Lipiec był ciężkim miesiącem dla mieszkańców Gminy Skawin. Na terenie gminy występowały powodzie, a także bardzo gwałtowne opady i załamania pogody. W celu zabezpieczenia terenów narażonych na powodzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęły zdecydowane kroki i rozpoczęły tworzenie planu inwestycyjnego. Jedną z części tego planu ma być właśnie budowa polderu przeciwpowodziowego w Kopance.

Co to polder przeciwpowodziowy i jak działa?

Polder przeciwpowodziowy to nic innego, jak wyznaczony kawałek terenu, który ma odbierać nadmiar wody z okolic podczas intensywnych opadów. Ma po prostu służyć jako obszar zalewowy. W tym celu wybiera się teren oddalony od zabudowań. W momencie, gdy poziom wody w rzece dochodzi do momentu krytycznego, ta wylewa się na specjalnie do tego wyznaczony i przygotowany obszar. Unikamy w ten sposób zalania piwnic, dróg, a nawet domów i całych miast.

Budowa polderów nie sprawi, że wykorzystany do tego obszar przestanie być użyteczny. Jeśli nie ma zagrożenia powodziowego, to wciąż mogą być używane pod uprawę roli, pozyskiwanie surowców, a nawet jako tereny rekreacyjne. Jest to ważne, chociażby z tego względu, że inwestycja przewiduje całą się polderów i tego typu obszarów — są to więc ogromne ilości kilometrów.

Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac?

Projekt jest wciąż na etapie przygotowań. Utworzony został wstępny zarys polderu przeciwpowodziowego, który widział już burmistrz Norbert Rzepisko. Zdaniem Pana burmistrza przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac tak duże przedsięwzięcie należy skonsultować z mieszkańcami. Takie konsultacje mają odbyć się jeszcze w tym miesiącu. 

Według Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest to doskonałe rozwiązanie, na którym zyska nie tylko Skawin, ale także wszystkie miejscowości w pobliżu Wisły. Takie rozwiązanie może oszczędzić naprawdę wielu zmartwień mieszkańcom terenów narażonych na powodzie. Ukończenie budowy jest przewidziane na 2026 rok. Dodatkowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.